Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

Zkratka/Název

Specifické IgE

Princip stanovení

FEIA (IgE metodou pevné fáze Phadia 250 v séru)

Primární vzorek

Krev, 8ml

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8°C je jeden týden. Stabilita při -20°C je 12 týdnů. (Vzorky opakovaně nerozmrazovat).

Podmínky transportu

Nejsou žádné zvláštní požadavky na transport.

Doba odezvy

týden

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

 

Věk od

do

Dolní mez

Horní mez

jednotka

 

1R

99R+

 

<0,35

kU/l

 

Interpretace

Stanovení koncentrace specifických IgE protilátek: Průkaz a stanovení specifických IgE protilátek v séru patří mezi klasická alergologická laboratorní vyšetření. Hodnota specifických IgE protilátek je udávána buď semikvantitativně

v tzv. RAST třídách

< 0,35 IU/ml               RAST třída 0 negativní

0,35–0,70 IU/ml         RAST třída 1 nízká

0,70–3,50 IU/ml         RAST třída 2 středně poz.

3,50–17,5 IU/ml         RAST třída 3 vysoká

17,5–50,0 IU/ml         RAST třída 4 velmi vysoká

50,0–100 IU/ml          RAST třída 5 velmi vysoká

> 100 IU/ml                RAST třída 6 velmi vysoká

Klinické informace

U pacientů, kde je kontraindikace kožních prick testů (např. vysoké riziko anafylaxe na susp. alergen) u pacientů, kdy nelze vysadit léky, které interferují s kožními testy (antihistaminika, kortikoidy, některá antidepresiva apod.) u pacientů s rozsáhlým kožním onemocněním u velmi malých dětí, nespolupracujících pacientů u gravidních pacientek při diskrepanci mezi anamnézou a výsledkem kožních prick testů pro potvrzení relevantního alergenu v souvislosti s alergenovou imunoterapií v případech, kdy neexistují vhodné alergeny pro kožní prick testy.

Vyšetření specifického IgE jako screening atopie

Screeningové testy bývají využívány pro zjištění časné sensibilizace, k průkazu atopie zejména u malých dětí.

Tato vyšetření bývají indikována u pacientů s atopickým ekzémem, s podezřením na potravinovou alergii, ale i alergii na inhalační alergeny.

Směsné alergeny, které obsahují více různých alergenů, by při pozitivitě mělo následovat roztestování na jednotlivé alergeny.

V případě, že je pacient navržen k vakcinaci, je vhodné využít rekombinantní alergeny, které určí, zda daný pacient je alergický na konkrétní komponentu, která je ve vakcíně obsažena. Pokud je alergický na minoritní alergeny, nebývá vakcinace vhodnou terapií.

Rekombinantní alergeny je vhodné testovat při podezření na alergii na rezistentní komponenty, které mohou způsobit systémovou reakci (anafylaktický šok).

Rekombinantní alergeny také ukazují na zkřížené reakce mezi velmi různorodými alergeny (Tropomyozin: roztoči x mořské plody). Časté jsou zkřížené reakce mezi potravinovými alergeny a pyly stromů (bříza), trav (bojínek), plevelů (pelyněk).

Stejně jako v jiných oborech, tak se i v oblasti alergických chorob objevují nové diagnostické možnosti, rozšiřuje se rozšiřuje se nabídka laboratorních testů. Nesmíme však zapomínat, že žádný test nenahradí klinické vyšetření. Při interpretaci alergologických laboratorních nálezů zůstává hlavním problémem odlišení klinicky nevýznamných pozitivních nálezů (tj. senzibilizace bez klinického významu nebo jen nespecifická laboratorní pozitivita v důsledku zkřížené reakce mezi alergeny) od průkazu alergie. S tímto se setkáváme nejčastěji při řešení potravinové alergie. Další riziko existuje v nálezu tzv. falešně negativních výsledků. Je to zejména u alergenů, u kterých přes vysokou specificitu dosahujeme stále nízké senzitivity laboratorního testu. Toto riziko zůstává zejména u lékové alergie, alergie na latex, ale i u potravinové alergie a alergie na některé inhalační alergeny.

Poznámky

Liší se možností automatizace, způsobem navázání antigenu (alergenu) či detekce

problémem je obtížná standardizace stanovení specifických IgE protilátek.

Vyšetření je přínosné pouze tam, kde lze předpokládat alergickou reakci prvního typu (tj. zprostředkovanou IgE). I pokud je alergická reakce způsobena IgE mediovanou reakcí, nemusí se projevit při testování specifického IgE.

Velkým problémem jsou lékové alergie, které nebývají zprostředkované I. typem alergické reakce (IgE mediované).

Vyšetření není schopno prokázat alergickou reakci na labilní alergeny zejména potravinové

Bezprostředně po těžké alergické, anafylaktické reakci existuje několikatýdenní období, ve kterém není možno specifické IgE protilátky v krvi prokázat. Vyšetření je vhodné o několik týdnů odložit. (protilátky jsou vázány na buňky. V tomto případě by bylo vhodné, využít například Test aktivace bazofilů pro daný alergen)

Všechny testy by měly mít CE certifikaci a všechny laboratoře vyšetřující specifické IgE by měly být kontrolovány v systémech externí kontroly kvality (RfB).

Proto jsou výsledky získané různými postupy nebo různými diagnostickými soupravami obtížně srovnatelné. Na tuto skutečnost je nutno pamatovat při hodnocení a srovnávání nálezů z různých laboratoří, které používají různé zdroje alergenů (stabilita alergenové směsi je vždy standardizovaná na hlavní alergen. Ostatní alergeny jsou zastoupeny v neznámé koncentraci). Hlavní alergen je alergen, na který je alergická 80 % procent populace, která je alergická na určitý antigen. Percentuelně se liší senzibilizace na jednotlivé hlavní a vedlejší alergeny. Typickým příkladem je profilin. 1 % ve Švédsku se mění od severu na jih na 60 % alergiků v Itálii. Proto by alergeny měly být, pokud možno, co nejvíce příbuzné alergenům, které pocházejí z podobného prostředí jako je oblast střední Evropy. Dovoz alergenů z jiného kontinentu může dávat naprosto špatné výsledky. Na tuto skutečnost je nutno pamatovat při hodnocení a srovnávání nálezů z různých laboratoří.

Dalším kritickým bodem při testování specifického IgE je kompetice specifického IgE s ostatními izotypy, kterých je v séru o řád vyšší koncentrace (IgG, IgM, IgA). Pokud je použita metoda, kde není vyřešen tento problém, budou výsledky koncentraci IgE i několikanásobně nižší, než odpovídá skutečnosti. UniCAP250 tento problém řeší nadbytkem alergenu, který je navázán na nitrocelulózovou vatu, která vyplňuje celý prostor reakční jamky. Tím je zajištěn dostatek alergenů pro všechny třídy protilátek.

 

 

 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

48h

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla